Công ty điện Ami Khánh Hòa cướp đất của dân tại địa bàn phường Cam Nghĩa thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa không giấy tờ văn bản.