Phỏng vấn- tường thuật về phiên tòa xử blogger Mẹ Nấm

Facebooker Trịnh Kim Tiến tường thuật.