Cờ lờ mờ vờ, cờ lờ vờ..

Hay tờ lờ mờ gì đó … Chẳng hiểu ngài ma dzê in VN muốn nói cái chi. Nhóc Nghiên nghe không hiểu đưa chú Di , chú Di nghe 4, 5 lần cũng không hiểu.

Tiếng Việt: Tên chữ cái & cách phát âm nhân vụ ngài TT phát biểu Cờ Lờ Mờ Vờ, Cờ Lờ Vờ

Advertisements